Adatkezelési tájékoztató

1. Az Adatkezelők

Réti Éva e.v.

cím: 2310 Szigetszentmiklós, Csáklya utca 12.

A személyes adtok kezelését egyetemleges felelősséggel a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint látja el.

E-mail: hello@ujrahasznositoakademia.hu

Telefon: +36/30-9841-456

Honlap: www.ujrahasznositoakademia.hu

2. Az egyes adatkezelések

Adatok

Adatkezelési cél

Megőrzési idő

Adatkezelés jogalapja

Jogok

A teljesítésig:

név, e-mailcím

Megrendelés teljesítése

A megrendelés teljesítéséig

A szerződés teljesítése érdekében végzett adatkezelés. Az adatok megadása nélkül nem lehetséges a megrendelés. (GDPR 6. cikk (1) bek. b.)

4.2.-4.6.

A teljesítést követően:

név, e-mailcím

Visszakereshetőség biztosítása

5 év

Az igényérvényesítési határidőn belüli megőrzéshez fűződő jogos érdekünk. A teljesítést követően az adatkezelés ellen bármikor tiltakozhatsz az 1. pontban jelzett elérhetőségeink valamelyikén. (GDPR 6. cikk (1) bek. f.)

4.2.,4.3.4.5.,4.7.

telefonszám

A Barion részére történő továbbítás

A továbbítást követően töröljük

A szerződés teljesítése érdekében végzett adatkezelés. Az adatok megadása nélkül nem lehetséges a fizetés és így a megrendelés sem. (GDPR 6. cikk (1) bek. b.)

4.2.-4.6.

Profil:

név, e-mailcím, felhasználónév, számlázási adatok, jelszó, vásárlás dátuma

A videó(k) elérésének biztosítása

Törlési kérelemig

A szerződés teljesítése érdekében végzett adatkezelés. Az adatok megadása nélkül nem lehetséges a videó(k) elérése. (GDPR 6. cikk (1) bek. b.)

4.2.-4.6.

Kiállított számlán szereplő adatok:

név, számlázási cím

Jogszabályi kötelezettség teljesítése

8 év

Jogi kötelezettség teljesítése. A számlázást követően az adójogi és számviteli előírások[1] miatt szükséges a megőrzés. Az adatok megadása nélkül a megrendelés nem lehetséges. (GDPR 6. cikk (1) bek. c.)

4.2.,4.3.4.5.

Feliratkozás hírlevélre:

név, e-mailcím

 

E-mailben történő értesítés küldése híreinkről és akcióinkról

Leiratkozásig

 

Hozzájárulás, amelyet a feliratkozással adsz meg. A hozzájárulás bármikor visszavonható az 1. pontban jelzett elérhetőségeink valamelyikén.  A visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét. (GDPR 6. cikk (1) bek. a.)

4.1.-4.6.

Vélemény megjelenítése:

név, vélemény szövege, e-mailcím

Az oldal népszerűsítése

A hozzájárulás visszavonásáig

Hozzájárulás, amelyet a közzétételhez történő hozzájárulásoddal adsz meg. A hozzájárulás bármikor visszavonható az 1. pontban jelzett elérhetőségeink valamelyikén. A visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét. (GDPR 6. cikk (1) bek. a.)

4.1.-4.6.

Megkeresésekben megadott személyes adatok:

név, e-mailcím, megadott egyéb személyes adat

A megkeresések megválaszolása és panaszkezelés

5 év

Hozzájárulás, amelyet a megkeresés megküldésével adsz meg. A hozzájárulás bármikor visszavonható az 1. pontban jelzett elérhetőségeink valamelyikén. A visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét. (GDPR 6. cikk (1) bek. a.)

4.1.-4.6.

Facebook, Youtube, Instagram csatornákon megadott adatok

Tájékoztatás az aktuális hírekről

A követés megszüntetéséig (leiratkozásig)

Hozzájárulás, amelyet a követéssel adsz meg. A hozzájárulás bármikor visszavonható leiratkozással. A visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét. (GDPR 6. cikk (1) bek. a.)

4.1.-4.6.

IP cím automatikus rögzítése a honlap megtekintésekor

Az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a szolgáltatás működésének ellenőrzése, statisztika készítése

30 nap

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján, a honlap megfelelő működéséhez fűződő jogos érdekünk. Az adatkezelés ellen bármikor tiltakozhatsz az 1. pontban jelzett elérhetőségeink valamelyikén. (GDPR 6. cikk (1) bek. f.)

4.2.,4.3.4.5.,4.7.

Cégek kapcsolattartóinak személyes adatai (pl.: név, munkakör, telefonszám, e-mailcím)

 

Kapcsolattartás a megállapodás teljesítése, vagy egyeztetés érdekében

A kapcsolat fennállásáig, vagy tiltakozásig

A kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdekünk. Az adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat az 1. pontban jelzett elérhetőségeink valamelyikén. [GDPR 6. cikk (1) bek. f.) pont]

4.2.,4.3.4.5.,4.7.

 

[1] A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján „A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.”

4. A jogaid

Az adatkezelés kapcsán a 4.1.-4.7. pontokban részletezett jogok illetnek meg. Amennyiben élni szeretnél valamelyikkel, kérlek, írd meg nekünk az 1. pontban megjelölt elérhetőségek egyikére.

 Azonosítás

A kérés teljesítése előtt minden esetben azonosítanunk kell Téged, ehhez elegendő pár nálunk is rendelkezésre álló személyes adatot megadnod.

A kérés megválaszolása

Az azonosítást követően – a megkeresés formájának megfelelően - levélben vagy e-mailben - nyújtunk tájékoztatást a kéréssel kapcsolatban.

Ügyintézési határidő

Legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 1 (Egy) hónapon belül tájékoztatunk a kérésed nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (két) hónappal meghosszabbítható, amiről még az 1 (egy) hónapos ügyintézési határidőn belül tájékoztatunk. Az intézkedés elmaradásáról is tájékoztatunk az 1 (egy) hónapos ügyintézési határidőn belül. Ez ellen panaszt nyújthatsz be a NAIH-nál (5.1. pont), és élhetsz a bírósági jogorvoslati lehetőségekkel (5.2. pont).

Az ügyintézés díja

A kért tájékoztatás és intézkedés díjmentes. Kivételt képez az az eset, ha a kérés egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. Ebben az esetben díjat számolhatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérés teljesítését.

4.1. Visszavonhatod a hozzájárulásodat

A hozzájárulásod alapján végzett adatkezelések esetén, bármikor visszavonhatod a hozzájárulásod. A visszavonás, az azt megelőző hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti. 

4.2. Tájékoztatást (hozzáférést) kérhetsz

Tájékoztatást kérhetsz arra vonatkozóan, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e, és ha igen:

 • Mi a célja?
 • Pontosan milyen adatok kezeléséről van szó?
 • Kinek továbbítjuk ezeket az adatokat?
 • Meddig tároljuk ezeket az adatokat?
 • Milyen jogaid és jogorvoslati eszközeid vannak ezzel kapcsolatban?
 • Kitől kaptuk az adataidat?
 • Hozunk-e automatizált döntést Rád vonatkozóan a személyes adataid felhasználásával? Ilyen esetekben arról is kérhetsz tájékoztatást, hogy milyen logikát (módszert) alkalmazunk, és arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, milyen várható következményekkel jár.
 • Ha azt tapasztaltad, hogy adataidat nemzetközi szervezet, vagy harmadik ország (nem uniós tagállam) felé továbbítjuk, úgy kérheted annak bemutatását, hogy mi garantálja személyes adataid megfelelő kezelését.
 • Kérhetsz másolatot a kezelt személyes adataidról (A további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthatunk fel.)

4.3. Helyesbítést kérhetsz

Kérheted, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki a pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adataidat.

4.4. Kérheted személyes adataid törlését („elfeledtetését”)

Kérheted, hogy töröljük a személyes adataidat, ha:

 1. A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;
 2. A hozzájárulásod alapján végzett adatkezelések esetén;
 3. Ha megállapításra kerül, hogy a személyes adatok kezelése jogellenes;
 4. Ha a személyes adatok kezelése jogellenes;
 5. e) a személyes adatokat uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

A személyes adatok nem törölhetők, amennyiben azokra szükség van:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
 3. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4.5. Kérheted az adatkezelés korlátozását

Kérheted az adatkezelés korlátozását, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. vitatod a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 2. Az adatkezelés jogellenes, de ellenzed az adatok törlését, és ehelyett kéred azok felhasználásának korlátozását;
 3. Már nincs szükség a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de szükséged van azokra jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. Tiltakozol az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e.

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak a hozzájárulásoddal, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

4.6. Kérheted személyes adataid átadását (adathordozhatósághoz való jog)

A kezelt személyes adataidat géppel olvasható formátumban megkaphatod, továbbá ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbíthatod – vagy kérésedre – továbbítjuk, amennyiben az adatkezelés a hozzájárulásodon, vagy szerződéses kötelezettségen alapul és automatizált módon történik.

4.7. Tiltakozhatsz a személyes adataid kezelése ellen

Tiltakozhatsz a személyes adataid kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdeke. Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük, kivéve, ha azok kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

5. Jogorvoslati lehetőségek

5.1. Panaszt tehetsz a NAIH-nál

Amennyiben úgy ítéled meg, hogy a személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival, úgy panaszt tehetsz a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál (NAIH).

NAIH

elnök: dr. Péterfalvi Attila

levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

web: http://naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu vagy privacy@naih.hu

5.2. Bírósághoz fordulhatsz

Amennyiben úgy ítéled meg, hogy a személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival és ezzel megsértették az Adatvédelmi rendeletben foglalt jogaidat, úgy bírósághoz fordulhatsz.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. A bírósági eljárásra a GDPR-ban foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § - 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadók

5.3. Kártérítés és sérelemdíj

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, az Adatkezelőtől sérelemdíj követelhető. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

6. Adatbiztonság

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy figyelembe véve a tudomány és technológia mindenkori állását, a megvalósítás költségeit, továbbá az adatkezelés jellegét, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázat a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljuk. A személyes adatokat mindig bizalmasan, és az ellenálló képesség lehetséges maximalizálásával, probléma esetén visszaállíthatóság biztosításával kezeljük.

 

Utolsó frissítés: 2022. július